Greenaşyl, durmuşa bolan garaýyş

Habarlar

 • Mankeel shared electric scooter is dedicated to public “Green travel”

  Mankeel paýlaşylan elektrik skuter köpçülige “Greenaşyl syýahat” üçin bagyşlanýar

  Irden we agşam gyssagly wagtlarda, uzak bolmadyk bir ýerde ulag dyknyşygyna dykylmak köp ofis işgärleri üçin kelle agyrydyr.Şäheriň döwrebaplaşmagy artdygyça, gatnaw amatlylygy barha köp adam üçin agyry nokadyna öwrülýär.Epidemiýa wagtynda benziniň bahasynyň ýokarlanmagy, gatnaw endikleriniň üýtgemegi bilen köp adam syýahat re modeimine bolan islegini elektrik skuterlerine öwürmeli bolýar.Elektrikli skuterler gaty arzan we ulanyp bolýar ...
 • Mankeel Pioneer- evolution of predecessor and improvement

  Mankeel Pioneer - öňküsiniň ewolýusiýasy we gowulaşmagy

  Areashli ugurlardaky ewolýusiýa Birnäçe hepde öň “Mankeel” elektrik skuteriniň “Silver Wings” hakda habar berdik, bu marka eýýäm bize nähili täsir etmelidigini bilýärdi.bize “Pioneer” atly başga bir elektrik skuterini berdiler.Elektrik skuteriniň ikinji nesli üçin öndürijiniň özüni näme maksat bilen kesgitländigi düşnüklidir: skuteriň ähli ugurlarda gowulaşmagy.Wizual nukdaýnazardan seredeniňde, munuň täze, garaşsyz modeldigi derrew göze ilýär.“Pioneer” dizaýny Siliň dowamy ...
 • Mankeel Silver Wings Electric scooter full review

  “Mankeel Silver Wings” elektrik skuterine doly syn

  Blokdan çykarmak we ilkinji täsir Mankeel Kümüş ganatlaryny ilkinji gezek görenimde gaty begendim.Dizaýny derrew halaýaryn we ussatlyk hem gaty gowy görünýärdi.Goşmaça sözlemän, Mankeeliň düýbüni tutujylaryň biri bilen habarlaşyp, synag modelini soradym.Ara alyp maslahatlaşmadan soň, jikme-jik synag geçirmek üçin Mankeel Kümüş Ganatlary aljakdygymyz belli boldy.Çynymy aýtsam, täze önümlerden elmydama begenýändigimi boýun almaly.Aýratynam açmagy gowy görýärin.A ...
 • 2022 Spring Festival Holiday notification

  2022 Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  Hytaýyň bahar baýramy ýakynlaşýar, Mankeel kompaniýamyza uzak möhletleýin goldawyňyz üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn we size tüýs ýürekden arzuwlarymyzy we salamlarymyzy bildirýäris.Soňky iki ýylyň dowamynda dünýä we biz gaty kyn we dartgynly syýahat bilen çokundyryldy.Epidemiýa sebäpli dünýäni has gorkuzdyk we Mankeel, adaty OEM zawodyndan nägilelige başladyk ...
 • Why can’t Mankeel’s electric scooter see any wires?

  Näme üçin Mankeeliň elektrik skuterini haýsydyr bir sim görüp bilmeýär?

  Häzirki wagtda adamlar energiýa we daşky gurşawy goramak meselesine has köp üns berenlerinde, soňky ýyllarda syýahat transportynyň aýratynlyklaryna eýe bolan täze önüm hökmünde elektrik skuterleri adamlaryň durmuşynda kem-kemden şöhle saçýar.Dürli markalaryň we görnüşleriň elektrik skuterleri durmuşda kem-kemden meşhur bolýar.Bazarda Xiaomi we Razor ýaly iň köp ýaýran elektrik skuterleri has nusgawy görnüşe eýe.Birnäçe adamyň açykdygyny görüp bileris ...
 • Mankeel Steed VS Xiaomi M365 Pro2 comparison

  Mankeel Steed VS Xiaomi M365 Pro2 deňeşdirme

  Soňky ýyllarda elektrik skuterleriniň döreýän pudagynda, Xiaomi elektrik skuterleri, şübhesiz, pudagyň başlangyjy we iň meşhur markasydyr, ýöne beýleki köp öndürijiler hem elektrik skuter önümlerini yzarladylar we has kämilleşdirdiler.Adamlaryň elektrik skuterleri üçin has köp satyn almak mümkinçiligi bar.Şonuň üçin indi “Mankeel Steed” -i mysal hökmünde alyň we “Xiaomi Pro2” bilen meňzeş bahadan deňeşdiriň.Näme ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy goýuň