News

Habarlar

 • 2022 Spring Festival Holiday notification

  2022 Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  Hytaýyň bahar baýramy ýakynlaşýar, Mankeel kompaniýamyza uzak möhletleýin goldawyňyz üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn we size tüýs ýürekden arzuwlar we salamlar berýäris.Soňky iki ýylyň dowamynda dünýä we biz gaty kyn we dartgynly syýahat bilen çokundyryldy.Epidemiýa sebäpli dünýäni has gorkuzdyk we Mankeel, adaty OEM zawodyndan nägilelige başladyk ...
 • Why can’t Mankeel’s electric scooter see any wires?

  Näme üçin Mankeeliň elektrik skuterini haýsydyr bir sim görüp bilmeýär?

  Häzirki wagtda adamlar energiýa we daşky gurşawy goramak meselesine has köp üns berenlerinde, soňky ýyllarda syýahat transportynyň aýratynlyklary bolan täze önüm hökmünde elektrik skuterleri adamlaryň durmuşynda ýuwaş-ýuwaşdan şöhle saçýar.Dürli markalaryň we görnüşleriň elektrik skuterleri durmuşda kem-kemden meşhur bolýar.Bazarda Xiaomi we Razor ýaly iň köp ýaýran elektrik skuterleri has nusgawy görnüşe eýe.Birnäçe adamyň açykdygyny görüp bileris ...
 • Mankeel Steed VS Xiaomi M365 Pro2 comparison

  Mankeel Steed VS Xiaomi M365 Pro2 deňeşdirme

  Soňky ýyllarda elektrik skuterleriniň döreýän pudagynda, Xiaomi elektrik skuterleri, şübhesiz, pudagyň başlangyjy we iň meşhur markasydyr, ýöne beýleki köp öndürijiler hem elektrik skuter önümlerini yzarladylar we has kämilleşdirdiler.Adamlaryň elektrik skuterleri üçin has köp satyn almak mümkinçiligi bar.Şonuň üçin indi “Mankeel Steed” -i mysal hökmünde alyň we “Xiaomi Pro2” bilen meňzeş bahadan deňeşdiriň.Näme ...
 • Mankeel electric surfboard W7 officially launched for summer sales season of 2022

  “Mankeel” elektrik serfboard W7 2022-nji ýylyň tomus satuw möwsüminde resmi taýdan işe girizildi

  Elektrik skuter pudagynda toplanan tejribä esaslanyp, innowasiýa tehnologiýa kompaniýasy hökmünde, geçen ýyl adamlara has gyzykly getirýän başga bir elektrik ýüzýän tagtany täzeledik we ösdürdik ---- Mankeel Electric Surfboard W7.“Mankeel W7” täze integrirlenen dizaýny, ýeňil we ownuk görnüşi, suwuň ýüzüne laýyk gelýän, suwuň üstünde hereket etmegine, şeýle hem götermäge amatly, çümmegiň çuňlugy 50 metre çenli, al ...
 • Italian magazine Sardabike reviews Silver Wings

  Italiýanyň “Sardabike” magazineurnaly “Silver Wings” -a syn berýär

  “Silver Wings” elektrik skuterlerimizi gözden geçiren italýan magazineurnaly tarapyndan alnan syn wideosy indi onlaýn ýüklenýär, görmek üçin aşakdaky wideo basyň. täzelikler sahypamyzda, 2021-nji ýylyň 2-nji awgustynda neşir edilen "Italiýanyň welosiped sürýän magazineurnaly Sardabike MTB Mankeel Silver Wings syn" atly täzelikler hasabatymyzy tapyň.
 • French YouTube bloggers review Mankeel Silver Wings

  Fransuz “YouTube” bloggerleri “Mankeel Silver Wings” -y gözden geçirýärler

  Täze MK006 syn wideosy ýene şu ýerde.Bu gezek fransuz “Youtube” blogçysy ZERORIDE-iň syn wideosy.Elektrik skuterlerimizi gözden geçiren öňki bloggerler bilen deňeşdirilende, ZERORIDE-iň wideosy tormoz aralygy ýaly amaly ýerine ýetiriş ugurlaryna ünsi jemleýär., tekiz ýeriň daşynda rahatlyk derejesini synamak we ş.m.Göni görmek üçin aşakdaky wideo basmak üçin hoş geldiňiz Şonuň ýaly ABŞ-ly youtube bloggeriniň täzelikleriniň soňky makalasynda belläp geçişimiz ýaly ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy goýuň